Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van Artelux bvba

Bedrijfsgegevens :
Maatschappelijke zetel : La Picherotte 28 – B-4053 Embourg
Telefoon : +32 4 365 17 00
E-mail: info[at]artelux.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0474.567.154

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u expliciet akkoord met de algemene voorwaarden hieronder.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site met inbegrip van de merken, logo’s, illustraties, gegevens, product- en bedrijfsnamen, teksten, foto’s, enz. zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht van Artelux bvba of derden.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie zoals opgenomen op deze website is algemeen. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke situaties en mogen dus niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

 Artelux bvba doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de gedeelde informatie volledig, correct, compleet en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er toch fouten sluipen in de beschikbare informatie. Mocht de informatie op deze site foutief zijn of mocht bepaalde informatie niet beschikbaar zijn op of via de site, zal Artelux bvba alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Artelux kan echter nooit verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade geleden door het gebruik van de informatie die is opgenomen op deze site. Mocht u op deze site incorrecte informatie tegenkomen, dan kan u contact opnemen met de beheerder van de website.

De inhoud van de site (met inbegrip van de opgenomen links naar andere sites) kan op elk moment aangepast, gewijzigd of aangevuld worden zonder enige waarschuwing of communicatie aan wie dan ook. Artelux bvba garandeert op geen enkele manier de goede werking van de website en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden als de site slecht functioneert, tijdelijk  niet beschikbaar is of voor elke vorm van schade direct of indirect geleden door het bezoeken of gebruiken van de site.

In geen enkel geval kan Artelux bvba door wie ook verantwoordelijk gesteld worden voor schade die direct, indirect, uitzonderlijk of anders geleden is als gevolg van het gebruik van deze of gene site, in het bijzonder door doorverwijzing of hyperlinks, met inbegrip van verlies, arbeidsonderbreking, afbreuk van informaticaprogramma’s of systeemgegevens, hardware, software, enz. van de gebruiker. (niet limitatieve opsomming)

De website kan hyperlinks bevatten naar sites of pagina’s van derden of er onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geenszins een impliciet akkoord met de inhoud van deze sites of pagina’s.

Artelux bvba verklaart expliciet geen enkele verantwoordelijkheid te dragen over de inhoud of andere kenmerken van deze sites of pagina’s en kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken van deze sites of pagina’s, noch voor de schade die mogelijk zou voortvloeien uit het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze site wordt beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artelux bvba is bezorgd om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hoewel het grootste deel van de informatie op deze site beschikbaar is zonder dat de gebruiker zijn persoonlijke gegevens moet kenbaar maken, kan het zijn dat de gebruiker wordt uitgenodigd om persoonlijke informatie te delen. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich steeds op verzoek en kosteloos verzetten tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe dient de gebruiker een verzoek te sturen naar : Artelux bvba, La Picherotte 28 – B-4053 Embourg of info[at]artelux.be. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Volgens de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker wettelijk het recht om zijn persoonlijke gegevens te raadplegen en eventueel te corrigeren.


U kan gratis een afdruk van uw persoonlijke gegevens opvragen mits voorlegging van een geldig identiteitsbewijs (kopie van de identiteitskaart) via een schriftelijke aanvraag, ondertekend en gedateerd, gericht aan Artelux bvba, La Picherotte 28 – B-4053 Embourg, info[at]artelux.be

Indien nodig kan u eveneens een rechtzetting vragen van persoonlijke gegevens die foutief, onvolledig of verkeerd zijn.

Artelux bvba kan met of zonder toestemming niet persoonlijke gegevens verzamelen zoals browserversie of IP-adres, het operating system dat u gebruikt of de domeinnaam via dewelke u op onze site bent terecht gekomen of onze site weer verlaat. Dit laat ons toe om voortdurend de kwaliteit van onze website te verbeteren.

Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen ‘cookies’ geïnstalleerd worden op de harde schijf van uw pc. Dit is enkel met de bedoeling om onze site aan te passen aan de behoeften van regelmatige bezoekers. Deze kleine folders of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere sites te analyseren. Via uw internetbrowser  kunt u het gebruik van cookies blokkeren, een waarschuwing vragen voordat een cookie geïnstalleerd wordt of nadien de cookies van uw harde schijf verwijderen. U kunt alle mogelijkheden terugvinden via de helpfunctie van uw internetbrowser.